Contact en verzenden

IN VERBAND MET VAKANTIE WORDEN ORDERS PAS NA 2 AUGUSTUS VERZONDEN!!!

 

Equilogicshop is onderdeel van Equilogic, Hegge 150, 6365 EG Schinnen.

Voor info over natuurgeneeskundige consulten, zie www.equilogic.eu.

KvK nr. 54762928
BTW nr. NL156120823B01

[email protected]

(+31) 06-1985 2050

Bestellingen worden binnen maximaal 5 werkdagen bezorgd. Indien hieraan niet voldaan kan worden nemen we contact met je op.

Vernieuwen
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Equilogicshop zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Equilogicshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Equilogicshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Indien ook u (de klant) naar uw algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Equilogicshop zijn vrijblijvend en Equilogicshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Equilogicshop. Equilogicshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Equilogicshop dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Koper en Equilogicshop komen uitdrukkelijk overeen dat door de electronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en bestelprocedure is voldaan. Met name het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de levering middels de op de website aangeboden betaalmethoden.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Equilogicshop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Equilogicshop.
3.5 Foutieve vermeldingen in prijzen, omschrijvingen en aanbiedingen zoals die op de site vermeld staan zijn onder voorbehoud en kunnen te allen tijde gewijzigd worden.
3.6 De wijze van verpakken en verzenden en de keus van het verpakkingsmateriaal worden door Equilogicshop bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen, niet door Equilogicshop terug genomen.
3.7 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen. De hoogte van de bezorgkosten staan duidelijk op de site vermeld.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Equilogicshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De door Equilogicshop opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling telefonisch dan wel electronisch (e-mail) is bevestigd door een van haar daartoe bevoegde medewerkers.
4.3 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Equilogicshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Equilogicshop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Equilogicshop garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Equilogicshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Equilogicshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Equilogicshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product ongebruikt is en in nieuwstaat verkeert, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Equilogicshop producten aan de afnemer levert, is Equilogicshop nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Equilogicshop ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.De garantietermijn wordt duidelijk op de website aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de koper worden ingediend. Reclamaties welke door Equilogicshop na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Equilogicshop in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Equilogicshop , dan wel tussen Equilogicshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Equilogicshop, is Equilogicshop niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Equilogicshop .

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Equilogicshop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Equilogicshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Equilogicshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Equilogicshop nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of anderen, tenzij er haarzijds sprake is van opzet of grove schuld. Equilogicshop is niet aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, directe- en/of indirecte schade, winstderving en/of stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van zaken en/of door zaken zelf.

Artikel 12. Diversen
12.1 Indien u aan Equilogicshop schriftelijk opgave doet van een adres, is Equilogicshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Equilogicshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
12.2 Wanneer door Equilogicshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Equilogicshop deze Voorwaarden soepel toepast.
12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Equilogicshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Equilogicshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.4 Equilogicshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
13.3 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2015 - 2022 equilogicshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?